VAD ÄR GRÖNA KANALEN-SYSTEMET?

Systemet med den gröna kanalen är en automatisk tullmekanism som används inom Europeiska unionen. Den använder riskanalys för att utvärdera tulldeklarationer och väljer ut försändelser för inspektion baserat på specifika, förutbestämda parametrar. Detta system syftar till att effektivisera tullförfarandena samtidigt som efterlevnad och säkerhet säkerställs.

Vilka är de möjliga resultaten i Green Channel-systemet?

Den gröna kanalen kan ge tre primära resultat:

  1. Ingen kontroll (NC): Sändningar som är markerade som NC släpps omedelbart utan ytterligare kontroller. Denna beteckning innebär att försändelsen anses ha låg risk baserat på den inledande riskanalysen.

  2. Dokumentkontroll (CD): I detta scenario har en tulltjänsteman till uppgift att granska den dokumentation som åtföljer tulldeklarationen. Fokus ligger på att kontrollera om uppgifterna i försändelsen stämmer överens med uppgifterna i tulldeklarationen. Om allt stämmer frigörs varorna. Om avvikelser upptäcks kan tjänstemannen begära ytterligare dokument eller information, eller gå vidare till en fysisk inspektion av varorna.

  3. Besök av varor (VM): Detta resultat kräver en fysisk inspektion av varorna av den utsedda tjänstemannen. Tjänstemannen måste noggrant kontrollera innehållet innan han fattar beslut om att släppa försändelsen. Resultaten från denna inspektion registreras formellt och används i beslutsprocessen.

 

Kan tulltjänstemännen åsidosätta systemets beslut?

Ja, under sällsynta och specifika omständigheter har tulltjänstemännen rätt att åsidosätta systemets ursprungliga resultat. De kan ändra ett resultat från NC till antingen CD eller VM om de anser att det är nödvändigt baserat på deras expertis och ytterligare insikter. Denna flexibilitet säkerställer att systemet förblir robust och anpassningsbart till olika situationer, vilket förbättrar den övergripande tullsäkerheten och efterlevnaden.