CO PŘINÁŠEJÍ INCOTERMS
MĚL BYCH DO FAKTURY ZAHRNOUT?

Každá jednotlivá zkratka zakódovaná v Incoterms® jasně definuje, který výnos Incoterms® je třeba použít a kdo by měl nést náklady a odpovědnost za jednotlivé části přepravy, celní náklady při odeslání a příjezdu a náklady na pojištění. Důležitou (často opomíjenou) součástí je uvedení konkrétního názvu zeměpisné polohy, hranice nebo přístavu/letiště, na které se zkratka vztahuje, za zkratkou.

Jaké výnosy Incoterms® použít a kde je najdu? Podmínky Incoterms® byly ratifikovány Mezinárodní obchodní komorou (ICC) a původně byly publikovány v angličtině s autorizovanými překlady do 31 dalších jazyků různými národními obchodními komorami.

Dohoda byla naposledy revidována v roce 2020, proto je její současný správný název INCOTERMS® 2020.

 

Jaký výnos Incoterms® použít?

EXW

Termín Ex Works, známý také pod zkratkou EXW, se obvykle překládá jako Ex Works rendering. Zápis EXW, který musí být doplněn konkrétním uvedením místa, je zápisem, který jednoduše zavazuje prodávajícího připravit zboží ve svých prostorách (továrna, sklad atd.) v dohodnutém termínu a poskytnout pouze příslušnou dokumentaci pro vývoz ze země původu.

Kupující bude muset ze své strany zajistit celní vývozní operaci (pokud ji nebude schopen provést, bude muset být vrácení změněno na FCA), zajistit přepravu a uhradit veškeré náklady, přičemž ponese také veškerá rizika až do místa určení.

FCA

Termín Free Carrier se obvykle překládá jako svobodný přepravce, což je odvozeno od termínu „free“ („zdarma“), který znamená s nezaplaceným nákladem. Zápis FCA, který musí být doplněn konkrétním uvedením místa, je zápisem, který zavazuje prodávajícího připravit zboží k dohodnutému datu poskytnutím příslušné dokumentace pro vývoz ze země původu, dodáním do skladu speditéra (nebo jiné strany zvolené kupujícím) a zaplacením nákladů spojených s vývozní celní operací.

Kupující ze své strany zajistí přepravu, uhradí veškeré náklady a zároveň nese veškerá rizika až do místa určení.

FOB

Termín Free On Board, známý také pod zkratkou FOB, se obvykle používá pro námořní dopravu. Údaj FOB, který musí být doplněn konkrétním údajem o přístavu nalodění, zavazuje prodávajícího ke všem nákladům na dopravu do přístavu nalodění, včetně případných nákladů na nalodění, jakož i nákladů na získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a nákladů na celní operace vždy pro vývoz.

Od okamžiku naložení zboží na loď nese veškeré další náklady, včetně nákladů na pojištění, kupující. Pokud jde o odpovědnost za zboží, ta přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku naložení zboží na loď.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením přístavu nalodění (např. FOB Janov).

  • Poznámka: Od Incoterms® 2020 se termín FOB doporučuje pouze pro námořní přepravu zboží bez kontejnerů. Pro kontejnerovou přepravu se doporučuje FCA.

FAS (pouze námořní nebo vnitrozemské vodní cesty)

Předání zboží na palubě lodi (Free Alongside Ship – FAS), které je určeno pro námořní přepravu, stanoví, že prodávající nese veškeré náklady na přepravu do přístavu nalodění, včetně případných nákladů na naložení zboží na palubu lodi, jakož i náklady na získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a náklady na celní operace, které jsou vždy určeny pro vývoz.

Od okamžiku naložení zboží na palubu lodi nese veškeré další náklady, včetně nákladů na pojištění, kupující. Pokud jde o odpovědnost za zboží, ta přechází z prodávajícího na kupujícího v okamžiku, kdy je zboží umístěno na palubu lodi.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením přístavu nalodění (např. FAS Janov).

  • Poznámka: Od Incoterms® 2020 se termín FAS doporučuje pouze pro námořní přepravu nekontejnerového zboží. Pro kontejnerovou přepravu se doporučuje FCA.

CFR

Termín Cost and Freight, známý také jako CFR nebo C&F, se používá především pro námořní dopravu. V rámci této podmínky nese prodávající veškeré náklady na přepravu do přístavu určení, včetně nákladů na vykládku lodi, jakož i na získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a na celní operace, které se vždy týkají vývozu.

Riziko ztráty nebo poškození zboží však přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží naloženo na palubu lodi v přístavu nalodění. Prodávající neodpovídá za náklady na pojištění zboží během přepravy.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením přístavu určení (např. CFR New York).

CIF

Termín Cost, Insurance, and Freight, známý také jako CIF, se používá především pro námořní dopravu. Tato podmínka stanoví, že prodávající je odpovědný za veškeré náklady na dopravu do přístavu určení, včetně nákladů na pojištění zboží během přepravy, jakož i za získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a za celní operace vždy pro vývoz.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží naloženo na palubu lodi v přístavu nalodění. Prodávající je však také povinen uzavřít pojištění ve prospěch kupujícího, aby pokryl případnou ztrátu nebo poškození během přepravy do přístavu určení.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením přístavu určení (např. CIF New York).

CPT

Termín Carriage Paid To, známý také jako CPT, se používá pro jakýkoli druh dopravy, včetně multimodální dopravy. V rámci této podmínky nese prodávající veškeré náklady na dopravu do dohodnutého místa určení, jakož i na získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a na celní operace vždy pro vývoz.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží doručeno prvnímu dopravci. Prodávající neodpovídá za náklady na pojištění zboží během přepravy.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením dohodnutého místa určení (např. CPT Paříž).

CIP

Termín Carriage and Insurance Paid To, známý také jako CIP, se používá pro jakýkoli druh dopravy, včetně multimodální dopravy. V rámci této podmínky nese prodávající veškeré náklady na přepravu do dohodnutého místa určení, včetně nákladů na pojištění zboží během přepravy, jakož i na získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a na celní operace vždy pro vývoz.

Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží doručeno prvnímu dopravci. Prodávající je však také povinen uzavřít pojištění ve prospěch kupujícího, aby pokryl případnou ztrátu nebo poškození během přepravy na smluvené místo určení.

Znění této podmínky předání se považuje za úplné s uvedením dohodnutého místa určení (např. CIP Paříž).

DAP

Termín „Delivered At Place“, známý také jako DAP, se používá pro jakýkoli druh dopravy, včetně multimodální dopravy. V rámci této podmínky je prodávající odpovědný za zajištění přepravy a dodání zboží na dohodnuté místo určení, jakož i za získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a za celní operace vždy pro vývoz.

Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě určení. Za dovoz zboží, včetně celních nákladů a postupů, odpovídá kupující.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením dohodnutého místa určení (např. DAP Milán).

DPU

Termín „Delivered At Place Unloaded“, známý také jako DPU, se používá pro jakýkoli druh přepravy, včetně multimodální přepravy. V rámci této podmínky je prodávající odpovědný za zajištění přepravy a dodání zboží na dohodnuté místo určení, jakož i za získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a za celní operace vždy pro vývoz.

Prodávající je rovněž odpovědný za vykládku zboží na dohodnutém místě určení. Riziko ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží vyloženo v dohodnutém místě určení. Za dovoz zboží, včetně celních nákladů a postupů, odpovídá kupující.

Znění této podmínky předání se považuje za úplné s uvedením dohodnutého místa určení (např. DPU Mnichov).

DDP

Termín dodané clo placené, známý také jako DDP, se používá pro jakýkoli druh dopravy, včetně multimodální dopravy. V rámci této podmínky je prodávající odpovědný za zajištění přepravy a dodání zboží na dohodnuté místo určení, jakož i za získání licencí a dokumentace pro vývoz ze země původu a za vývozní i dovozní celní operace.

Prodávající je rovněž odpovědný za zaplacení cla, daní a dalších poplatků souvisejících s dovozem zboží do země určení. Nebezpečí ztráty nebo poškození zboží přechází z kupujícího na prodávajícího, jakmile je zboží k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě určení.

Znění tohoto termínu předání se považuje za úplné s uvedením dohodnutého místa určení (např. DDP Madrid).

Podmínky Incoterms® 2020 poskytují jednotný a jasný rámec pro stanovení odpovědnosti a povinností prodávajícího a kupujícího v mezinárodním obchodě. Volba vhodného termínu Incoterm bude záviset na konkrétních potřebách stran zúčastněných na transakci a použitém způsobu přepravy.

 

Závěr

Závěrem lze říci, že pochopení a správné používání podmínek Incoterms® 2020 je zásadní pro zajištění toho, aby mezinárodní obchodní transakce byly pro všechny zúčastněné strany jasné a jednoznačné. Tyto standardizované podmínky usnadňují komunikaci mezi prodávajícími a kupujícími a snižují riziko nedorozumění a sporů. Je důležité, aby společnosti zapojené do mezinárodního obchodu sledovaly změny a revize podmínek Incoterms® a zajistily, aby ve svých smlouvách používaly aktuální verzi.

Nezapomeňte, že výběr nejvhodnějšího termínu Incoterm® závisí na konkrétních potřebách zúčastněných stran a na povaze transakce. Proto je vhodné poradit se s odborníkem na danou problematiku nebo s právníkem specializujícím se na mezinárodní právo, který termín je pro danou situaci nejvhodnější.